Algemene voorwaarden

1. Algemeen 


Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Trendy Lashes en de klant waarop de schoonheidssalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen schoonheidssalon

De behandelingen zullen door de schoonheidssalon worden uitgevoerd naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De schoonheidssalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiele consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren te worden geannuleerd. Indien u korter dan 24 uur van te voren annuleert, is Trendy Lashes genoodzaakt om 50% per gereserveerde behandeling in rekening te brengen, mits deze tijd opnieuw kan worden ingevuld. Bij het vergeten te annuleren van de afspraak, wordt het gehele bedrag van de gereserveerde behandeling(en) in rekening gebracht. De annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen van Trendy Lashes.                                                                                                                        Indien de cliënt meer dan vijf minuten te laat is, mag Trendy Lashes de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch de volledige kosten voor de behandeling in rekening brengen. Bij meer dan vijftien minuten te laat op uw afspraak, kan deze niet meer doorgaan en dient er een nieuwe afspraak gemaakt te worden; de volledige kosten zullen dan in rekening worden gebracht. 

4. Betaling

De prijzen van alle behandelingen staan vermeld op de website van de schoonheidssalon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Persoonsgegevens en privacy

De klant verstrekt voor de behandeling alle gegevens aan de schoonheidssalon waarvan de styliste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant  redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. De schoonheidssalon neemt de persoonlijke gegevens van de klant op op een klantenkaart. De persoonlijke gegevens van de klant zullen door de schoonheidssalon vertrouwelijk behandelt worden conform de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

6. Geheimhouding

De styliste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die door de klant tijdens de behandeling zijn medegedeeld. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de klant is medegedeeld of uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak de styliste is verplicht de vertrouwelijke informatie aan deren te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade , van welke aard ook, ontstaan doordat de styliste is uitgegaan van de door de klant verstrekte onjuiste/onvolledige informatie omtrent relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die door de klant zijn meegebracht naar de schoonheidssalon.

8. Garantie

De schoonheidssalon geeft de klant één week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten, met uitzondering van Spray Tan. Deze garantie vervalt indien:

  • de klant andere producten dan door de styliste geadviseerde producten heeft gebruikt
  • de klant de adviezen zoals vermeld op de nazorginformatie flyer niet heeft opgevolgd
  • de klant om medische hulp te zoeken niet binnen 5 werkdagen heeft opgevolgd
  • de klant de producten niet conform de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Beschadiging en diefstal

De schoonheidssalon heeft het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigd.

10. Klachten

Indien de klant een klacht heeft over een behandeling of product, dient deze zo spoedig mogelijk doch binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de schoonheidssalon. Indien een klacht gegrond is, zal de schoonheidssalon de behandeling opnieuw uitvoeren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt.

11. Recht

Op elke overeenkomst tussen de klant en de schoonheidssalon is het Nederlands recht van toepassing.


Kaart
Opbellen
E-mail
Info